Европейска комисия

                          

Програмата „Права, равенство и гражданство“, която се изпълнява в периода 2014 – 2020 г., има за цел да осигури понататъшното развитие на пространството, в което равенството и правата на лицата, залегнали в Договора за ЕС, Договора за функциониране на ЕС, Хартата и международните конвенции за правата на човека, по които Съюзът е страна, се насърчават, защитават и прилагат ефективно.

Проект “RoMoMatter: Kъм разбиране на собствената значимост на ромските момичета чрез репродуктивно здраве и права“ се изпълнява от ТСА и още няколко международни партньора за период от януари 2019 г. до декември 2020 г. и е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство на Европейския съюз“ (2014-2020). 

Повече за проект RoMoMatteR може да научите тук:  

http://romomatter.org/
http://socialachievement.org/bg/kakvo-pravim
http://romomatter.org/wp-content