Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund)

                                                

Фонд Активни граждани България

Подкрепата за гражданското общество е ключов приоритет за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Източна Европа и балтийските държави. Десет процента от всички предоставени средства са заделени за програма за гражданското общество във всяка страна-бенефициент. Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) е създадена като част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество и основни права и свободи“, един от петте приоритетни сектора, договорени между донорите и Европейския съюз.

Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори.

Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

В качеството си на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България, Тръст за социална алтернатива управлява проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ и "Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“. Целта на двата компонента е да предоставят финансова подкрепа под формата на стипендии на студенти, изучаващи здравни специалности, за период от една академична година, както и наставничество от ментор – професионалист в здравната сфера.