Стипендии за обучение на учители

Този проект е насочен към ниската посещаемост и академичните резултати на ромските студенти, както и липсата на качествено преподаване в многоетнически училища. Подкрепата включва малка месечна стипендия за до 3 учители, за да ги насърчат да преподават в същото училище за допълнителна година, след като 2-годишният им ангажимент приключи.

Учителите, получаващи стипендията, също са отговорни за реализирането на проект за училище или общност със своите ученици, като участват ромски и не-ромски ученици в тяхното училище и / или общност с цел подобряване на техните умения и учене.