Иновативни подходи към развитието на езикови и социално-емоционални умения при деца от уязвими общности

Ранното усвояване на български език и пълноценното социално-емоционално развитие на малките деца са ключова предпоставка за равния им старт в живота. Ранните езикови умения включват способността на децата чрез думи да изразяват мислите, чувствата и преживяванията си; те помагат на децата да общуват със света около тях и да опознават елементи на собствената им култура. Социално-емоционалните умения включват способността да разпознаваш, изразяваш и управляваш чувствата си, да разпознаваш чувствата на другите и да създаваш пълноценни връзки с тях.

Децата от уязвими общности повече от другите деца посещават детска градина само за двете задължителни години и/или в полудневни групи. В резултат децата, които имат най-голяма нужда от ранен старт в ученето, често имат най-малко време за езикова адаптация и за социализация в детската градина. Веднъж посещаващи детската градина и училище, децата от уязвими общности невинаги успяват да получат индивидуализираното висококачествено образование, от което се нуждаят и на което имат право. Последствията се проявяват в училище под формата на ранно отпадане и по-ниски академични резултати.

За преодоляване на тези предизвикателства ТСА подкрепя осъществяването на инициативи, които прилагат нови модели за подобряване на езиковите умения и социално-емоционалното развитие на деца от уязвими общности на възраст 5 до 10 години, предимно деца-билингви с майчин ромски език, с цел изравняване на шансовете за успехи в училище и в живота. 

Повече информация за проектите, чието осъществяване подкрепяме през учебната година 2019/2020

Проект „Далеч ще стигнем, ако го направим“, изпълняван от Клуб „Отворено общество“ – Стара Загора – по проекта се работи с деца на възраст 8-9 години, посещаващи СУ „Георги Райчев“ и СУ „Христо Смирненски“ и НУ „Георги Бакалов“ в Стара Загора, и с ОУ „Пейо Яворов“, Чирпан, предимно от ромски произход, за прилагане на методиката „Учене с радост“, разработена по предходен проект на организацията през 2015-17 г. Проектните дейности се фокусират върху развитие на езиковите и социално-емоционални умения чрез допълнителна работа в игрови сесии с психолог, часове по музика, посещение на културни и исторически обекти, както и провеждане на състезание „Ден на щастието“, семейни игри и „закуски с директора“ и децата.

Проект „Формиране на езикови и социално-емоционални умения чрез приказки“, изпълняван от „СНЦ „Етнотолеранс“ – включва пилотно прилагане на методика за обучение по български език в условията на билингвизъм чрез използване на ромски приказки като съдържателна основа, сред 100 деца в първи клас от две училища от град Сливен – СУ „Хаджи Мина Пашов” и VI ОУ „Братя Миладинови“ и от три училища в област Пловдив – ОУ „Васил Левски“ в село Караджово, община Садово; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Чешнегирово, община Садово и ОУ „Граф Н. Игнатиев” – средищно училище.

Проект „Кино ателиета за развитие на социално-емоционални умения“, изпълняван от Сдружение „Арте Урбана Колектив“, е насочен към провеждане на кино ателиета на база на европейската програма за кино в училище – CinED, с деца от 1-ви до 4-ти клас от основно училище „Неофит Рилски“ в село Дерманци, община Луковит. Проектните дейности включват провеждане на ателиета за анимационно и игрално кино, подготовка на скриптове за кратки филми, заключително представяне на заснетите от децата филми в края на учебната година в с. Дерманци, както и посещение от страна на учениците в София, и участие в Европейски фестивал за младежко кино.

*снимка Facebook

Проект „Шампиони 2020“, изпълняван от СНЦ „Нов път“ – Хайредин – включва провеждането на допълнителни занимания, базирани на проектното учене, в две детски градини в община Козлодуй – в селата Бутан и Гложене. Дейностите обхващат деца на възраст 5-6 години. Основават се на образователната методика „Дизайн шампиони“, вдъхновена от метода на дизайн мислене, разработен в Станфордския университет и прилаган в образователната сфера от екипа на образователния старт-ъп Red Paper Plane, базиран в София.

Проект „Равностойни и равноправни“, изпълняван от Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт за медиация“ – включва провеждане на извънкласни дейности за допълнително обучение по български език за деца билингви, основано на методиката „Педагогическа игрова технология“, с деца на възраст от 5 до 7 години в ДГ „Звънче“, с. Смирненски, и ДГ „Здравец“, с. Глоджево, община Ветово.