Roma Income Generation and Integration

Настоящият проект се стреми да продължи да подкрепя семействата в икономически неравностойно положение да стартират малък бизнес и да насърчи предприемачеството, като устойчив подход за постигане на икономическа независимост и решение за преодоляване на бедността и безработицата.

Предвид ниския икономически статус на общностите в неравностойно положение, особено на живеещите в селските райони и неизползвания потенциал на регионите, проектът се стреми да осигури достъп до капитал и по този начин да преобрази живота на хората живеещи на прага на бедността.