Да преборим COVID-19

Този проект е част от Инициатива за подкрепа на уязвими семейства за справяне с трудности в условията на пандемията. Инициативата се изпълнява по линия на проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност в България „С грижа от 0 до 3“. В рамките на Инициативата, Тръста подкрепя 295 семейства от 8 локации в България.

Инициативата включва:

  •  Предоставяне на директна подкрепа за семейсва с ниски доходи и деца до 3 години за посрещане на конкретни нужди в краткосрочен план;
  • Застъпничество за устойчиви решения в дългосрочен план: подобряване на политиките и социалните мерки в подкрепа на най-уязвимите семейства и деца в ранна възраст;
  • Участие на общността;

Фондацията изпълнява проекта в квартал „Изток” в Ракитово и цели да подпомогне 30 семейства. В условията на извънредно положение стотици семейства останаха без доходи и нямат възможност да задоволят ежедневни и спешни нужди от храна, хигиенни материали и лекарства. Хората в Ракитово загубиха работата си, регистрираха се в бюрата по труда или излязоха в неплатени отпуски, някои семейства, работещи извън страната, се завърнаха у дома - това има отрицателно въздействие върху здравето и възможностите за пълноценно развитие на детето и увеличава риска от недохранване и лоши хигиенни условия.

Основни дейности по проекта:

  • Предоставяне на конкретни продукти за задоволяване на конкретни нужди на жени и деца до 3 години за периода от 4 месеца, с бюджет от 40 лева месечно за семейство - осигуряване на лекарства, на базата на лекарско предписание; хранителни пакети в подкрепа на редовното и адекватно хранене; маски, дезинфектанти и други хигиенни средства; продукти за ежедневна грижа за кърмачета и др.;
  • Поемане на разходите, свързани с достъпа до здравни услуги по време на бременност на неосигурени бременни жени (заплащане на медицински преглед, включително разходи за изследвания в случай на усложнение по време на бременност на неосигурени жени);
  • Повишаване на информираността относно превантивните мерки срещу коронавируса чрез разпространение на брошури и консултиране;
  • Застъпничество;