Наредба 26 в действие: За повече здрави бебета и щастливи майки

Основната цел на настоящия проект е да допринесе за осигуряване на равен и ефективен достъп на неосигурени бременни жени до здравна грижа. Това ще стане чрез промяна на Наредба 26 и изравняване на достъпа до здравни услуги на осигурените и на неосигурените бременни жени, което на практика означава разширяване на броя и видовете медицински и медико - диагностични дейности, които се заплащат по реда на Наредба No 26/2007 г. (От миналата година здравно осигурените жени имат право на 12 платени от НЗОК прегледа и на следните изследвания: двукратно изследване на кръвта, урината и кръвната захар; определяне на кръвна група и резосфактор; два ехографски прегледа и изследвания за сифилис, хепатит и ХИВ; онкопрофилактична цитонамазка; две изследвания на влагалищен секрет; редовно проследяване на сърдечната дейност на фетоса. Неосигурените жени имат право на един преглед и едно изследване на кръв, урина и влагалищен секрет, но дори и това често пъти не се случва.) Постигането на тази цел изисква застъпничество за системна промяна, която да гарантира равни права за проследяване на бременността на жената, независимо от здравноосигурителния ѝ статус. Защото днес бебетата на неосигурените майки плащат цената за липсващите здравни публични политики за планиране и проследяване на бременността. Техните шансове за социална реализация са орязани още преди да се появят в нашия свят. Това е пренатална дискриминация.

Проектът предвижда реализация на Застъпническа стратегия, включваща осъществяването на взаимно допълващи се дейности, за да: 1) се даде гласност на проблема, 2) се потърси подкрепа на други заинтересованите страни и партньори, идентифицирани при разработването на застъпническа стратегия, 3) се осигури равноправен достъп на здравно неосигурените бременни жени до качествени и навременни медицински грижи.

Проектът се изпълнява в работна група от три организации -  Сдружение „Клуб на НСО“, Сдружение „ЛАРГО“, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и Сдружение „Жажда за живот“.

  • Основните дейности по проекта са събрани в четири работни пакета: 
    Работен пакет 1 „Управление на проект“ – отговорна организация за изпълнението на дейностите от този работен пакет е Сдружение „Клуб на НСО“;
  • Работен пакет 2 „Събиране на доказателства и/или анализ на налични доказателства по застъпническия проблем и неговото решение“ отговорна организация за изпълнението на дейностите от този работен пакет е Сдружение „ЛАРГО“;
  • Работен пакет 3 „Комуникационна стратегия и план за изпълнението й“ – отговорна организация за изпълнението на дейностите от този работен пакет е Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“;
  • Работен пакет 4 „Застъпничество, изграждане на коалиции и партньорства“ – отговорна организация за изпълнението на дейностите от този работен пакет е Сдружение „Жажда за живот“