Невидимите, които виждаме

Проект „С грижа от 0 до 3“ си поставя за цел подобряването на майчиното и детско здраве сред ромските общности в България чрез застъпничество за постигане на системни промени свързани с достъпа до качествени здравни и други, свързани със здравето услуги, насочени към децата и майките.

За постигането й, този проект подкрепя граждански организации в процеса на планиране и изпълнение на национални застъпнически инициативи в следните ключови области за ранното детско развитие:

  • Достъп до здравни услуги на деца до 3г., бременни жени и майки;
  • Услуги в подкрепа на ранното учене и отговорното полагане на грижи за детето;
  • Достъп до услуги, свързани със сигурността и безопасността на детето;
  • Услуги в подкрепа на пълноценното хранене на бременната и кърмещата жена и децата в ранна възраст, живеещи под линията на бедността.

Настоящият проект „Невидимите, които виждаме“ се изпълнява в рамките на застъпническа област „Достъп до услуги, свързани със сигурността и безопасността на детето“ и е разработен от три граждански органации: „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“, „Инициатива за равни възможности“ и „Хаячи“ , с водеща роля за проекта на „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“.  Този проект цели застъпничество за решаване на проблема, свързан с високият брой бременни жени и майки на деца до 3г. възраст без адресна регистрация и документ за самоличност.

Последните данни показват, че броят на лицата без документ за самоличност в страната е над 75, 000.  Официални данни за броят на ромите без лични карти в България не са налични, но имайки предвид това, че повечето от ромските къщи са незаконни, експертните мнения сочат, че ромите са сред най-силно засегнатите групи от този проблем. Експертите са и на мнение, че техният брой ще нарастне през 2021г. – променената  нормативна уредба ще изправи пред невъзможност за подновяване на лични карти дори и на онези от лицата, които притежават документ за самоличност поради това, че не могат да представят офицални документи, свързани със законното обитаване на жилищата, в които живеят.

Този застъпничекси проект си поставя за цел повишаването на възможностите за получаване на адресна регистрация и документ за самоличност от страна на най-силно уязвимите бременни жени и майки така че те да имат достъп до здравни, социални и други услуги, свързани с детското развитие. За постигането на тази цел проектът включва различни дейности, свързани с повишаването на общественото внимание върху проблема и институционалната ангажираност за решаването му.