Подкрепа за деца 0 до 3 г. в кв. Надежда, гр. Сливен

Този проект е част от Инициатива за подкрепа на уязвими семейства за справяне с трудности в условията на пандемията. Инициативата се изпълнява по линия на проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност в България „С грижа от 0 до 3“. В рамките на Инициативата, Тръста подкрепя 295 семейства от 8 локации в България. Инициативата включва:

  • Предоставяне на директна подкрепа за семейсва с ниски доходи и деца до 3 години за посрещане на конкретни нужди в краткосрочен план;
  • Застъпничество за устойчиви решения в дългосрочен план: подобряване на политиките и социалните мерки в подкрепа на най-уязвимите семейства и деца в ранна възраст;
  • Участие на общността.

Сдружението изпълнява Инициативата в квартал „Надежда”, гр. Сливен и подкрепя 90 семейства в риск. Здравните медиатори ще помагат на многодетни семейства, с деца от 0 до 3 години, от най-бедните части на квартал Надежда. Проектът ще предоставя основни хигиенни материали за ползване и ще подобри информираността на семействата относно пандемията като по този начин ще се намалят страха и недоверието към медицинските специалисти и институции. В контекста на пандемията и всички наложени мерки за борба с вируса в страната, голям брой семейства с деца, живеещи в Сливенска област, които и без това имат ниски, нестабилни или нередовни доходи, губят всякаква възможност да генерират някакъв месечен или дори дневен доход. Хората са изправени пред трудности да задоволят дори и най-основните си нужди - това уврежда здравето и възможностите за пълноценно развитие на детето и увеличава риска от недохранване и лоши хигиенни условия.

Основни дейности по проекта:

  • Предоставяне на конкретни продукти за задоволяване на конкретни нужди на жени и деца до 3 години за периода от 4 месеца, с бюджет от 40 лева месечно за семейство - осигуряване на лекарства, на базата на лекарско предписание; хранителни пакети в подкрепа на редовното и адекватно хранене; маски, дезинфектанти и други хигиенни средства; продукти за ежедневна грижа за кърмачета и др.
  • Поемане на разходите, свързани с достъпа до здравни услуги по време на бременност на неосигурени бременни жени (заплащане на медицински преглед, включително разходи за изследвания в случай на усложнение по време на бременност на неосигурени жени);
  • Повишаване на информираността относно превантивните мерки срещу коронавируса чрез разпространение на брошури и консултиране;
  • Застъпничествo.