За детето

Този проект е част от Инициатива за подкрепа на уязвими семейства за справяне с трудности в условията на пандемията. Инициативата се изпълнява по линия на проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност в България „С грижа от 0 до 3“. В рамките на Инициативата, Тръста подкрепя 295 семейства от 8 локации в България. Инициативата включва:

  • Предоставяне на директна подкрепа за семейсва с ниски доходи и деца до 3 години за посрещане на конкретни нужди в краткосрочен план;
  • Застъпничество за устойчиви решения в дългосрочен план: подобряване на политиките и социалните мерки в подкрепа на най-уязвимите семейства и деца в ранна възраст
  • Участие на общността.

ХЕСЕД подпомага най-нуждаещите се семейства в квартал „Факултета”, в гр. София. Фондацията работи активно в подкрепа на общността там, за да може тя да се справи с негативните ефекти на COVID-19 и да се ограничи разпространението на инфекцията както вътре в общността, така и извън нея. Най-силно засегнати в региона са най-уязвмимите семейства, които и по принцип се справят трудно с отглеждането на деца в ранна възраст - семейства с един родител; многодетни семейства с новородено, което е изложено на риск от недохранване; деца, отглеждани от роднини или приятели; семейства с влошено здравословно състояние и др. Фондацията има за цел да подкрепи 30 семейства в риск.

Основни дейности по проекта:

  • Предоставяне на конкретни продукти за задоволяване на конкретни нужди на жени и деца до 3 години за периода от 4 месеца, с бюджет от 40 лева месечно за семейство - осигуряване на лекарства, на базата на лекарско предписание; хранителни пакети в подкрепа на редовното и адекватно хранене; маски, дезинфектанти и други хигиенни средства; продукти за ежедневна грижа за кърмачета и др.;
  • Поемане на разходите, свързани с достъпа до здравни услуги по време на бременност на неосигурени бременни жени (заплащане на медицински преглед, включително разходи за изследвания в случай на усложнение по време на бременност на неосигурени жени);
  • Повишаване на информираността относно превантивните мерки срещу коронавируса чрез разпространение на брошури и консултиране;
  • Застъпничество;