Ресурси

Годишен бюлетин на ТСА 2022

Годишен бюлетин с успешни истории на хора подкрепени от ТСА.

Може да прочетете бюлетина, като кликнете на изображението

Насърчаване на посещаването а детска градина на деца в неравностойно положение - второ (средносрочно) проследяващо проучване(2019)

Обект на настоящето изследване е средносрочното въздействие на различни стимули, които имат за цел увеличаване на броя на децата от бедни семейства и в частност от малцинствеви групи в България, които посещават детска градина. Предлаганите мерки са: предоставяне на информация, безплатен достъп до детска градина и финансови стимули за родителите, както и различни комбинации между тях.* В проучването са включени общо 5,772 деца от 236 населени места, разпределени в 8 групи, една от които е изцяло контролна група. За период от четири години се проследяват резултатите от програмата за децата, които по време на първата година от прилагане на мерките (2014-2015) са на възраст 3-4 години. Повечето от децата, чийто семейства са подкрепени с финансова помощ през учебната 2014-2015 година (година 1) продължават да получават безплатен достъп до детска градина и през учебните 2015-2016 (година 2), 2016-2017 (година 3), и 2017-2018 (година 4) години.

Насърчаване на посещаването надетска градина отдеца в неравностойно положение: експериментални доказателства от България(2017)

Осигуряването на равни възможности за децата е едно от най-сериозните предизвикателства в областта на човешкото развитие. Нарастват опасенията, че децата в неравностойно положение изостават от децатасдобър социално-икономически статус, защото не разполагат със същите възможности за качествено ранно детско развитиеи предучилищна подготовка. По тази причина от решаващо значение е да се намерят ефективни начини за повишаване на посещаемостта в детската градина на децата от бедните населени места. В настоящата публикация са представени резултатите от мащабно многоцентрово рандомизирано контролирано проучване, проведено през периода 2014—2015г. в 236 бедни населени места в България,целящода повишипосещаемостта в целодневните детски градини сред децата от беднисемейства, предимно от ромски и турскиетнос. Настоящотопроучване установява, че предоставянето на безплатен достъп до детска градина намалява наполовина дела на децата на възраст между 3 и 5 години, които не сазаписани в детска градина, както и до повишаване на посещаемостта с около 20%.

Профил на България за 2021 - „Първите години – първи приоритет“

Профилът на България за 2021 е изготвен по линия на европейската кампания „Първите години – първи приоритет“. Кампанията се застъпва за приоритизирането на ранното детско развитие в публичните политики на държавите, за да се гарантира равен старт в живота на всяко дете в Европа на възраст между 0 и 6 години. В основата на кампанията е тезата, че първите 6 години от живота на децата поставят основите на тяхното физическо, социално и емоционално развитие.

(НЕ) Видимите социално-икономически бариери пред достъпа до задължително училищно образование: нормативна уредба, политики и практики 

С аналитичното проучване „(НЕ)ВИДИМИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРИЕРИ ПРЕД ДОСТЪПА ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: НОРМАТИВНА УРЕДБА, ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ“ ТСА, заедно с партньорите си, продължава усилията за премахването на (не)видимите разходи/бариери (транспорт, учебници и хранене), които блокират и ограничават пълноценното участие на децата в образователния процес. Докладът има за цел да отвори дискусия по въпроса за пълния достъп до образование в България, да повиши осведомеността на институциите, гражданското общество и семействата относно политиките и практиките, свързани с „безплатното образование“. Анализирани са текстовете в Конституцията на България, които регулират достъпа до образованието като основно право. Разгледани са бариерите, които понастоящем се явяват препятствие за пълноценното участие на много семейства в образователната система.

"Разбираш ли езика на училището?" - ресурси

Целта на проект "Разбираш ли езика на училището?" е да се улесни усвояването на българския език в училище от деца в двуезични семейства. ТСА и партньорите по проекта създадоха полезни материали за преподаване на български език в училище за ученици в началния етап.

ТСА обедини усилията си със "Заедно в час" и EducArt, за да подпомогне специфичните дейности по проекта. Присъединихме се към инициативата, защото ние съзнаваме, че знанията, опитът и ресурсите в тази област са ограничени, което изисква още по-широко сътрудничество и партньорство.

Изтеглете материалите от следните линкове:

Годишен бюлетин на ТСА 2021

Годишен бюлетин на ТСА с успешни истории на хора подкрепени от ТСА.

Може да прочетете бюлетина, като кликнете на изображението

"Всяко дете в детска градина"

Мониторингов доклад за прилагане на мерките за заплащане на такси в задължително предучилищно образование, спрямо промените в Закона за предучилищно и училищно образование от 2020 г.

Може да я прочетете доклада, като кликнете върху изображението.

Издава: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ / ISBN 978-619-7482-02-7

„Подкрепа не само за физическото, но и за умственото израстване на децата: ето как”

Фондация „Бернард ван Лейр” и Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ си поставя за цел да направи научните изследвания и добрите международни практики, представени в списание Early Childhood Matters, достъпни за българските специалисти в сферата на ранно детско развитие.

Ние от ТСА се включихме в инициативата и искаме да дадем гласност на проучванията и анализите.
Статията „Подкрепа не само за физическото, но и за умственото израстване на децата: ето как“ е част от списание Early Childhood Matters 2020.

Автори на статията са Елизабет Л. Прадо, асистент, Катедра по хранене и Институт за глобално хранене, Университетът на Калифорния Дейвис, САЩ, Лейла М. Ларсън, асистент, Катедра за насърчаване на здравето, образованието и поведението, Университетът на Южна Каролина, Колумбия, САЩ и Анураж Х. Шанкар, главен учен, Ейкман – Оксфорд, Звено за клинични изследвания, Институт Ейкман за молекулярна биология, Джакарта, Индонезия, и Център по тропическа медицина и глобално здраве, Катедра по медицина, Нъфийлд, Университетът Оксфорд, Обединено Кралство.

Може да я прочетете, като кликнете върху изображението.

Майката на Ани й разказва история всяка вечер преди да заспи. По-голямата й сестра пее песни и играе с нея активни игри. Тя и по-големият й брат играят заедно с топка, като си я подхвърлят и я ритат напред-назад. Бащата на Ани й прави количка от тел и играят заедно. Тези на пръв поглед елементарни дейности променят формата на мозъка на Ани.

"Образование и реализация на ромската общност"

Изследването е проведено в 140 населени места. „Тръст за социална алтернатива“ работи през годините с 80 партньорски организации в страната и сме подпомогнали над 100 хиляди души. Основните изводи и данни от проучването може да намерите тук.

Цялото проучване може да разгледате, като кликнете на снимката.

"Градоустройство - печелим всички: Устройствено планиране в ромски квартали"

Ръководство за общини, НПО и общности в България

Незаконните и неформалните жилища са проблем в България. Разрушаването на ромски квартали не е решение. Това ръководство представя модел, който представлява реална алтернатива на принудителното освобождаване и премахването. Общините могат да потвърждават или да изменят устройствените планове чрез градоустройствени мерки, позволявайки на семействата да узаконят построените къщи и да закупят поземлените имоти, на които живеят. Резултатът за общините е по-голяма стабилност, сигурност и икономически възможности за всички.

Ръководството може да разгледате, като кликнете на снимката.

                  

"Да преподаваме с мисъл за бедността"

Книгата е преведена и публикувана ТСА с надеждата, че ще даде на учителите и други заинтересовани страни познанията и уменията, за да преподават с мисъл за бедността.

В книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността: Влиянието на бед­ността върху детския мозък и как може училището да помогне“ пе­дагогът с дългогодишен опит Ерик Дженсън отправя непоколебим поглед върху бедността и как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати.

Разберете как да получите книгата тук.