Ресурси

1. Инструмент за оценка на организационен капацитет, 2024

2. Подкрепа за уязвими млади майки с първа бременност и техните деца: Доклад за оценка на „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ – ноември 2023

3. Финансови нужди на уязвимите общности в България - окончателен доклад, 2023

4. Рискови фактори за децата и младите майки в България, юни 2023

5. Доклад за оценка на развитието на неформална застъпническа мрежа от граждански организации в рамките на проект „С грижа от 0 до 3“, юни 2023

6. Оценка на въздействието на проект "Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър живот.", октомври 2022

7. Пълноценната грижа в ранна детска възраст: предизвикателства на системно ниво и възможни решения, юли 2022

8. Лонгитюдно проучване на приложимостта и приемливостта на пилотния проект „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в България, юни 2022

9. (НЕ) Видимите социално-икономически бариери пред достъпа до задължително училищно образование: нормативна уредба, политики и практики, май 2022

10. Преглед и описание на съществуващите услуги за развитие на отговорно родителство сред уязвими семейства с деца до 3 години, април 2022

11. Набиране и анализ на допълнителна информация относно лица без лични документи в България, март 2022

12. "Разбираш ли езика на училището?" - ресурси

13. Анализ на политики, програми, услуги и интервенции в подкрепа на ранното детско развитие в България, ноември 2021

14. Защо храненето във възрастта от 0 до 3 е един от най-важните компоненти за развитието?

15. Профил на България, изготвен в рамките на европейската кампания Първите години - първи приоритет, 2021

16. Изследване сред доставчици на социални и медицински услуги за нуждата от специализирана програма за подобряване на храненето на деца (0-3г.), 2021

17. Нужди и предизвикателства в храненето на деца (0-3г.), 2021

18. Обзор на наличните изследвания по темата за храненето на децата 0-3 и в частност храненето на децата от уязвимите групи, 2021

19. "Цената на безразличието" - Обосновка на необходимостта от осигуряване на достъп до качествени медицински грижи на всички бременни жени и родилки, 2021

20. Общностен здравен мониторинг 2021 от Сдружение Ларго - Кюстендил, 2021

21. Изследване на политиките за пълноценна грижа за децата до 3-годишна възраст в България, Европейския Съюз и други страни, 2021

22. „Подкрепа не само за физическото, но и за умственото израстване на децата: ето как”, 2020

23. "Всяко дете в детска градина" - Мониторингов доклад за прилагане на мерките за заплащане на такси в задължително предучилищно образование, спрямо промените в Закона за предучилищно и училищно образование от 2020 г. 

24. "Образование и реализация на ромската общност", януари 2020

25. "Градоустройство - печелим всички: Устройствено планиране в ромски квартали" - ръководство за общини, НПО и общности в България

26.  Насърчаване на посещаването а детска градина на деца в неравностойно положение - второ (средносрочно) проследяващо проучване, 2019

27. Книга „Да преподаваме с мисъл за бедността: Влиянието на бед­ността върху детския мозък и как може училището да помогне“ от Ерик Дженсън

28. Насърчаване на посещаването надетска градина отдеца в неравностойно положение: експериментални доказателства от България, 2017