Начало на проект „Регулация и узаконяване на квартали с преобладаващо ромско население“ в гр. Пещера

На 4 декември 2014 г. Изпълнителният директор на ТСА, г-жа Сара Перин,  подписва споразумение за сътрудничество с кмета на община Пещера, г-н Георги Козарев, с което се дава начало на три-годишния проект „Регулация и узаконяване на квартали с преобладаващо ромско население“. Цел на проекта е да се подобрят условията на живот на ромите в община Пещера чрез въвеждането на територията на ромския квартал „Луковица“ в подробно устройствен план.

Проектът предвижда провеждане на широка информационна кампания сред жителите на квартала и оказване на подкрепа на местните власти чрез осигуряване на техническа помощ за кандидатстване по инфраструктурни проекти, финансирани от Европейските структурни фондове, които да бъдат реализирани на територията на кв. „Луковица“.

Според проучване на Европейския съюз, Световна банка и Програмата за развитие на ООН от 2011г. почти 80% от българските роми живеят под прага на бедността и  близо 62% от тях нямат достъп до публични услуги, като основна причина за това са незаконните жилищни зони, които обитават.  В резултат от изпълнението на проекта се очаква домакинствата от кв. „Луковица“ да получат статут на търпимост на своите жилища, като това ще увеличи възможностите за осигуряване на достъп до обществени услуги на местната общност, както и до повишаване на техния социално-икономически статут. Това от своя страна ще доведе до подобряване качеството на живот на хората от местната общност, ще повиши техния здравен статус и ще намали прага на бедността на жителите като цяло.

Освен на територията на гр. Пещера, проектът ще се реализира и на територията на община Дупница. Водеща организация е фондация „Тръст за Социална Алтернатива“, партньори по проекта са Община Дупница и Община Пещера. Проекта се реализира с финансовата помощ на Фондация „Америка за България“.