Здравни и социални експерти на обучение за застъпничество по проект „С грижа от 0 до 3“

В продължение на три дни, между 20 и 22 юни, повече от 45 участници взеха участие в обучението. Те се запознаха с международните стандарти, стратегическите документи и институционалната рамка за осигуряване на среда, подкрепяща ранното детско развитие.

Това е третото обучение по линия на Лидерска обучителна програма „Съвременни теории, политики и практики на детското развитие от 0-3 г.“ по проект за подобряване на майчино и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“.  

Опитът на експертите провокира активна дискусия. Търсеха се отговори как да се повиши ефективността на адекватната подкрепа за семействата и децата от уязвими общности. 

По време на обучението се представиха и политиките, услугите и интервенциите по линия на холистичната рамка за пълноценна грижа на детето: добро здраве, пълноценно хранене, възможности за ранно учене, стимулиращата грижа (отговорно родителство) и социалната закрила и сигурност.

В последният ден от обучението беше дискутирана грижата за бременната жена и етапите от развитието на детето до 3-годишна възраст. Участниците стигнаха до заключението, че пълноценното хранене и воденето на здравословен начин на живот на бременната жена е от ключово значение за физическото, психическо, социално-емоционално и когнитивно развитие на детето.

Проектът „С грижа от 0 до 3“ има за цел да повиши експертизата на участващите организации в областта на провеждане на застъпничество за достъпни и ефективни услуги за ранно детско развитие сред ромска общност.