"Промени в изискванията за защита на личните данни" - информационни сесии, организирани от ТСА

Една от целите на Тръст за социална алтернатива (ТСА) е подпомагане изграждането на административния и финансово-отчетен капацитет на нашите партньори – организации, работещи в социалната сфера. Във връзка с това, през месец юли т.г. ТСА организира 4 информационни сесии на тема „Промени в изискванията за защита на личните данни“ в София, Сливен и Варна.

Инициативата е свързана със скорошните промени в нормативната уредба за защита на личните данни – един предмет от изключителна важност за етичната работа с бенефициенти. Сесиите се водят от Евгения Волен, директор „Мониторинг и контрол“ при ТСА, и засягат последните актуализации на Наредбата за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. Също така се обсъждат често срещани практически проблеми при въвеждането на мерки за защита, а ТСА споделя своя личен опит и обратната връзка, която получи от Комисията за защита на личните данни относно някои неясно формулирани в Наредбата изисквания.