ТСА продължава стипендиантската си програма "Равен шанс: достъп до средно образование"

ТСА подписа договори с 15 НПО от цялата страна за изпълнение на стипендиантската програма "Равен шанс: достъп до средно образование 2015/2016".

Още от самото начало през 2011 г. цел на програмата е да се обърне внимание на проблема с ниските нива на записване и завършване на средни училища от страна на ромски ученици, които срещат финансови затруднения при закупуване на учебници и транспорт до училище. По проекта се осигуряват стипендии на ученици в средното училище, които са подбрани от партньорски организации въз основа на семеен доход и обстоятелства, мотивация за учене и нужда да се пътува до училище извън населеното място, от което е ученикът.

Въпреки, че ромският произход не е условие, очакванията са, че много от участниците в програмата ще са роми поради ниския икономически статус на тази етническа група. Сумата от 500 лв. на ученик се предвижда да покрие разходите за учебници и автобусни карти, които ще бъдат закупени и осигурени от партньорско НПО. Резервен фонд от 50 лв на ученик ще погне на организациите да посрещнат други индивидуални нужди на учениците (напр. зимни обувки).