Учене и грижа в ранна възраст

Програмата има специфична насоченост към деца на възраст от 2 до 8 години.

Основната цел е ранното образование да бъде по-силно застъпено сред ромските деца, както и да се подобрят тяхната грамотност, социалните и емоционалните им умения. Идеята е това да се постигне в сътрудничество с родителите и учителите.

ТСА вярва, че колкото повече едно дете получава качествени знания, както у дома, така и в обществено заведение, ще ограничи броя на децата, които отпадат от училище и в същото време ще повиши възможностите за реализация.