Конкурс за инициативи, целящи да подобрят заетостта и да стимулират предприемачеството у хора от икономически уязвимите общности с фокус върху ромите

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани организации с идеална цел в обществена полза да представят проектни предложения за инициативи, целящи да подобрят заетостта и да стимулират предприемачеството у хора от икономически уязвимите общности с фокус върху ромите.

Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 500 000 лева, с максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект до 85 000 лева и с максимален процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) до 100%.

Проектните предложения се подават на електронна поща fes@tsa-bulgaria.org. Краен срок за представяне на концепциите: 31 октомври 2021 г., 17:00 часа местно време.

Как да кандидатствате

Кандидатите следва да предоставят в срок до 31 октомври 2021 година в 17:00 часа, формуляр за проектно предложение (Приложение 2), попълнен на български език, както и попълнена бюджетна форма (Приложение 3). Формулярът и бюджетната форма се подават на fes@tsa-bulgaria.org, заедно с останалите необходими документи (виж Приложение 1).

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на дискусия за обсъждане на коментари по проектното предложение. Само след задоволителното адресиране на коментарите от страна на кандидата, ще се пристъпи към сключване на договор за финансиране.

Кандидатите, които не се класират на етап дискусия на проектното предложение, няма да бъдат информирани индивидуално.

ТСА ще отговаря на писмени запитвания, свързани с технически въпроси по пакета документи за кандидатстване до крайния срок за подаване на концепции (31 октомври 2021г. включително). Отправяйте Вашите запитвания на fes@tsa-bulgaria.org.

Важни дати и срокове

 • Краен срок за подаване на концепции (17:00 часа) - 31 октомври 2021
 • Краен срок за информиране на организациите с одобрени проектни предложения - 10 декември
 • Сключване на договори за финансиране - 31 декември 2021
 • Старт на проектите - 01 януари 2022
 • Край на проектите - 31 август 2023

Целева група на конкурса

Целевата група на настоящия конкурс се състои от хора в икономически уязвимо положение с фокус върху ромите, които са изправени пред изключително сериозни бариери при интеграцията си на пазара на труда. С настоящия конкурс нашата цел е да ги достигнем и да подпомогнем тяхното включване чрез предоставяне на адекватна подготовка и съответна подкрепа за заетост и/ли предприемаческа дейност. Конкурсът не цели да адресира конкретна възрастова група, но ще приоритизира предложения, които касаят младежката безработица и тази сред жените.

Финансови параметри

Максимален размер на БФП - 85 000 лева

Максимален процент на БФП (ТСА насърчава съфинансиране от кандидатите) - До 100%

Допустими кандидати/партньори

Допустими кандидати в конкурса са организации с идеална цел, регистрирани в обществена полза в Република България. Не се допуска подаването на повече от една концепция от всеки кандидат.
ТСА насърчава кандидатстването в партньорство. Допустими партньори са бизнеси, компании, бюра по труда, общини, общински структури, центрове за подкрепа на личностното развитие, центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, образователни институции, организации с идеална цел и неформални граждански движения. Списъкът на допустими партньори не е изчерпателен.

При разглеждане на проектните предложения, предимства за кандидатите ще бъдат:

 • Способност на кандидатстващата организация да демонстрира предишни постижения в подобна сфера – напр. чрез медийно покритие, препоръки от донори, оценки, цитати в публикации или други форми на валидация на извършената работа
 • Способност на кандидатстващата организация да демонстрира, че има необходимата експертиза и/ли опит, за да постигне целите, към които се стреми чрез проектното си предложение
 • Способност на кандидатстващата организация да демонстрира, че разбира нуждите на целевата група и има установени контакти в целевата общност
 • Способност на кандидатстващата оргагнизация да изрази ясни цели и да демонстрира как предложените от нея дейности ще допринесат пряко за постигането на целите на проект
 • Способност на кандидатстващата организация да утвърди, че е наясно с възможните рискове, които могат да възникнат в течение на проекта, както и че разполага с добър план за действие при възникване на някое от рисковите обстоятелства
 • Ефективност на разходите по предложените активности.

Продължителност на проектите

Проектите могат да започнат на 01.01.2022 година и да продължат до 31.08.2023 година (обща продължителност 20 месеца).

Въпроси и отговори свързани с конкурса

Приложения (изтеглете документите, като кликнете върху името на съответното приложение)