Конкурс за избор на НПО за участие в стажантската инициатива част от Мрежата РЕЙН България

Конкурс за избор на НПО за участие в стажантската инициатива на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, част от Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България - РЕЙН България

Искате ли да повишите капацитета и качеството на работа във вашата организация? Желаете ли да приобщите към вашия екип един добре обучен и развит професионален кадър, който да допринесе за постигането на по-добри и устойчиви резултати в рамките на вашите настоящи и бъдещи проекти?

ТСА предлага страхотната възможност на един млад експерт, под формата на шестмесечен платен стаж, да придобие ценни организационни и проектни умения в условията на една динамична и стимулираща работна среда, каквато е средата на екипа на ТСА.  

Основната цел на инициативата е след приключване на стажа в ТСА, стажантът да получи, както възможност за дългосрочна заетост и развитие в рамките на неправителствената организация (НПО), от което е излъчен, така и за осъществяването на пряк принос върху повишаването на нейния капацитет и качество на изпълнение на проектните им дейности. 

Въведение

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (Мрежата РЕЙН) се стреми да предложи положителни ролеви модели в областта на ранното детско развитие, да повиши качеството на обучение, да интегрира по-ефективно здравеопазването и образованието в ранна детска възраст, като постави акцент върху храненето, и да обедини усилията за застъпничество в областта на ранното детско развитие с акцент върху подобряването на достъпа, качеството и резултатите в тази област за децата от ромската общност. 

Същност на стажантската позиция 

Настоящата стажантска позиция във Фондация „Тръст за социална алтернатива“ предоставя възможност на млад експерт на възраст от 19 до 35 години да развие и придобие ценни организационни, проектни и езикови умения, които ще му бъдат полезни в неговото личностно и професионално развитие.

По време на стажа в ТСА, освен месечно възнаграждение, на стажанта ще му бъдат покрити и следните допълните разходи: 

 • разходите за квартира в гр. София за целия период на стажа; 
 • разходите за посещение на курс по английски език; 

По време на изпълнение на стажа в ТСА, одобреното НПО ще получава месечно възнаграждение за техническото и финансово отчитане на получения грант. 

Периодът на изпълнение на стажа е от 1 септември 2020 година до 28 февруари 2021 година. 

През септември 2020 година представител на одобреното НПО и стажантът ще се включат и в двудневното обучение по Програмата „Ролеви модели в ранна детска възраст“, инициатива на Мрежата РЕЙН. 

Допустими кандидати 

Допустими кандидати по настоящия конкурс са членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност - РЕЙН България, които са юридически лица с нестопанска цел.

Задължително условие е кандидатите (НПО) да имат минимум двугодишен опит в работата по проекти насочени към ромска общност.

На етап кандидатстване за участие в инициативата, НПО попълва формуляр за кандидатстване, като към него прилага и следните документи: 

 • Автобиография и мотивационно писмо на идентифицирания от НПО стажант; 
 • Копие от дипломата за завършено образование на идентифицирания стажант – (по-долу ще откриете информация за пълния набор от документи, които трябва да бъдат предоставени на етап кандидатстване).

Важно!

Кандидатът НПО се стреми да избягва създаването на конфликт на интереси по време на процеса за избор на стажантите. В случаите, в които екипът на ТСА установи наличие на родствена връзка 1 между представителя на НПО и идентифицирания стажант, по време на административния етап на одобрение на получените кандидатури, кандидатът НПО и стажантът отпадат от участие в настоящата процедура.  

Финансови параметри

Одобреното НПО подписва договор за грант с ТСА, който ще включва следните финансови характеристики: 

 • Възнаграждението на стажанта от 1625 лева на месец (брутна сума, включваща и осигуровките на работоделя) за целия период на стажа; 
 • Разходите за обучение по английски език на одобрения стажант; 
 • Разходите за квартира в град София (максимум до 550 лева на месец); 
 • Възнаграждение на НПО за техническото и финансово отчитане на получения грант на стойност от 400 лева на месец

Оценяване и подбор на подадените формуляри 

Административен етап на одобрение – по време на този етап, екипът на ТСА ще прегледа всички получени кандидатури и ще одобри няколко НПО, които ще бъдат допуснати до втория (финален) етап на одобрение – провеждане на лични интервюта с представителите на НПО и одобрените стажанти. 

Провеждане на лични интервюта – екипът на ТСА ще се свърже лично с одобрените НПО на първи етап, за да бъде назначена дата за провеждане на интервю с член на екипа на НПО и одобрения стажант. 
След приключване на интервютата, екипът на ТСА ще се свърже с одобреното НПО, за да оповести своето финално решение. 

Необходими документи за кандидатстване

 • Формуляр за кандидатстване - подава се от НПО в срок до 21 юни 2020 година на адрес: kindergarten240@tsa-bulgaria.org  
 • Автобиография и мотивационно писмо на идентифицирания от НПО стажант; 
 • Копие от дипломата за завършено образование на идентифицирания стажант; 
 • Декларация за защита на личните данни (по образец на ТСА), попълнена от представителя на НПО и идентифицирания стажант; 
 • Декларация за конфликт на интереси (по образец на ТСА), попълнена от представителя на НПО и идентифицирания стажант.
 • Формуляр за членство в Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (попълва се както от представителя на НПО, така и от одобрения стажант), ако НПО и/или стажантът все още не са членове на Мрежата;

Важни дати и срокове

 • Обявяване на конкурс - 21.05.2020 година 
 • Краен срок за подаване на формуляра за кандидатстване от НПО - 21.06.2020 година 
 • Краен срок за провеждане на интервютата с одобрените участници на първи етап - 30.06.2020 година 
 • Сключване на договори за финансиране на НПО - 31.07.2020 година
 • Начало на стажа в ТСА - 01.09.2020 година
 • Двудневно обучение по Програма „Ролеви модели в ранна детска възраст“ - септември 2020 година
 • Край на стажа в ТСА - 28.02.2021 година
 • Краен срок за подаване на технически и финансов отчет - 31.03.2021 година 

Необходими документи за кандидатстване (приложения)