Покана за изразяване на интерес към предоставяне на услуги по финансово-счетоводна и данъчна консултация на Фондация „Тръст за социална алтернатива“

Кои сме ние?

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) е организация с идеална цел, която работи за прекъсване на порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Специален фокус организацията поставя върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в бедност.

Описание на заданието

Във връзка с проучвателни дейности за целите на свои инициативи в областта на ранното учене и грижа, ТСА търси финансово-счетоводно и данъчно консултиране относно процеса на изграждане, лицензиране и управление на частна детска градина (ЧДГ) и свързан с нея център за върхови постижения, осъществяващ обучителни дейности и дейности по документиране и разпространение на добри практики в сферата на ранното образование и грижа и др.

Индикативният обхват на услугата включва:

1. Стратегическо планиране: 

  • Консултиране - относно подходящи от финансово-счетоводна и данъчна гледни точки правна форма, структура и процеси на управление, както и рискове при партньорства с други организации (включително с държавата) за строителството и експлоатацията на ЧДГ и центъра за върхови постижения.
  • Преглед и предоставяне на обратна връзка върху разработен от ТСА предварителен финансов план за функционирането на ЧДГ с изработване на детайлен финансов план за първите пет години от експлоатацията.
  • Предоставяне на съвети относно начините на първоначално финансиране, оптимизацията на разходите и управлението на приходите.

2. Данъчно планиране:

  • Предоставяне на консултации относно данъчното облагане и начините за оптимизация на строителството и експлоатацията на ЧДГ и центъра за върхови постижения.
  • Анализ на данъчните ефекти на предвидения от ТСА механизъм за частично финансиране на таксата за посещение на детска градина от страна на работодател на родителя.
  • Консултиране относно предпочитани за работодателите финансови модели. Анализ на данъчните ефекти от останалите модели на финансиране.

3.  Счетоводни системи и вътрешен контрол: 

  • Консултиране относно подходяща счетоводна система (включително софтуерно обезпечаване) за ЧДГ, отчитайки, че последната се предвижда да бъде включена в системата на държавно финансиране и освен това да получава допълнителни приходи от такси за посещение, грантове, такси от провеждане на обучителни курсове, и др.
  • Препоръка относно подходяща система за вътрешен контрол. 

Конкретните параметри на заданието ще бъдат допълнително конкретизирани с избрания консултант.

Процедура за избор на консултант и срокове

Настоящата покана е насочена към физически и юридически лица. За да изразите своя интерес следва да изпратите имейл на адрес: kindergarten240@tsa-bulgaria.org, като посочите предходен опит, квалификация и референции, съотносими към съдържанието на заданието.

ТСА ще се свърже само с избраните кандидати.

Наличието на предходен опит в консултиране и/или изпълнение на проекти в сферата на образованието, в частност такива, свързани с лицензиране на ЧДГ, е предимство.

Краен срок за изразяване на интерес по настоящата покана: 15 май 2024 г.